NÁKUPNÍ ŘÁD

  1. Všeobecná ustanovení
  2. Předmět smlouvy
  3. Místo plnění
  4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
  5. Cena a placení
  6. Dodací lhůta
  7. Dopravní podmínky, poštovné
  8. Záruka, servis
  9. Závěrečná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Nahoru

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím a potvrzuje, že se s těmito řádně před uzavřením smlouvy seznámil. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy AAVV Consulting s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy, resp. je její nedílnou součástí. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

 

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě (Stálý zákazník), je kupní smlouva uzavřena okamžikem odeslání elektronické objednávky zákazníka doručené prodávajícímu prostřednictvím elektronické pošty na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě (Objednávka).

c) Pojmy uvedené velkým písmem mají pro účely těchto obchodních podmínek význam odpovídající jejich slovnému popisu před závorkou ve které je pojem uveden.

2. Předmět smlouvy Nahoru

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále Zboží). Specifikace Zboží (váha, rozměry, kapacita, výkony a ostatní údaje) jak je uvedena na WWW.BEAUTYVILLE.CZ stránkách AAVV Consulting s.r.o. (Webové stránky), v katalozích,  prospektech a jiných tiskovinách je nezávazným údajem převzatým od výrobce. AAVV Consulting s.r.o. (dále jen Prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

- nové zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

- Výjimečně ve výprodeji se slevou krátkodobě používané zboží, zboží s poškozeným obalem, rozbalené, nekompletní, zboží použité pro prezentaci (Zlevněné zboží).

3. Místo plnění Nahoru

Místem plnění místo podnikání, prodejna nebo sklad prodávajícího. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy Nahoru

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost kupujícího zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

c) Změny Objednávky ze strany kupujícího jsou možné. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. 

d) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit Objednávku, pokud jsou objednací údaje neúplné, čí vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat a zaplatit Zboží. O tomto zrušení zašle prodávající informaci na emailovou adresu zákazníka, nebo toto sdělí písemně nebo telefonicky.

e) Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

f) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

g) Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

h) Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku - Kupující souhlasí, že veškeré náklady při uzavírání kupní smlouvy na dálku (internet, telefon, atd.) si hradí sám.

i) Kupujícímu v okamžiku převzetí zboží v souladu s § 53 odst. 7 obč. z. vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy. Může takto učinit bez udání důvodů, nejpozději však do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být v této lhůtě prodávajícímu doručeno písemně, a to na adresu provozovny prodávajícího AAVV Consulting s.r.o.: Československého exilu 1888/4, Praha 12 - Modřany, 143 00, nebo na jeho elektronickou adresu: info@beautyville.cz. Kupující by měl zboží vrátit nepoškozené, čisté, nepoužité, s původní dokumentací a v původním neporušeném obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Zboží musí být doplněno prodejním dokladem, jeho kopií nebo číslem zakázky a nesmí být zasláno na dobírku, přičemž náklady spojené s navrácením zboží hradí kupující. V případě, že bude vráceno zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy; ovšem pouze v tom případě, že došlo ke zpětnému doručení zboží.  Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. Kupující má právo na vrácení nákladů za dopravné v nejlevnější variatně dopravy prodávajícího. 

j) Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (např. rtěnky, krémy, řasenky, šampony, kondicionéry, štětce na líčení apod.). 

5. Cena a placení Nahoru

AAVV Consulting s.r.o. je plátcem DPH.

Nabídkové ceny uvedené na WWW.BEAUTYVILLE.CZ stránkách AAVV Consulting s.r.o. jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti anebo platební kartou v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení splatnosti kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení z hodnoty včas nezaplacené kupní ceny ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

6. Dodací lhůta Nahoru

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci nejpozději nasledující pracovní den ode dne objednání. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Zakázka objednaná k osobnímu převzetí na prodejně, zde bude Kupujícímu blokováno nejdéle deset kalendářních dnů. V případě nevyzvednutí, bude po uplynutí této doby uvolněno k dalšímu prodeji.

Všechno zboží je stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci druhý den ode dne objednání, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

 
 
 

Summary of possible ways of goods delivery and their prices for:


Česká pošta 49 Kč

Czech Post 

Doba dodání činí 5 - 7 pracovních dnů. 
Delivery 5-7 working days. 

Expresní balíková služba GLS 79 Kč

Express parcel service GLS

Extra charge to delivery cost depending on goods weight:
Goods weight (kg)Extra charge to delivery cost
fromto
2.001 3 10 Kč
3.001 5 15 Kč
5.001 10 25 Kč
10.001 15 30 Kč
15.001 20 35 Kč
20.001 25 40 Kč
25.001 30 50 Kč
30.001 40 65 Kč


Osobní vyzvednutí zboží, Zásilkovna.cz 49 Kč

(před návštěvou zvoleného výdejního místa budete informováni SMS o termínu převzetí)

Doba dodání činí 4 - 5 pracovních dnů. 
Delivery 4 - 5 working days. 

Více na Zasilkovna.cz

Pobočky nepřijímají platební karty.


Summary of possible payment methods and their prices:

Dobírkou 49 Kč

Cash on delivery

Bankovním převodem 0 Kč

Bank transfer

V hotovosti při os. vyzvednutí, Zasilkovna 0 Kč

In cash (personal pickup Zasilkovna)

7. Dopravní podmínky, poštovné Nahoru

Dodací lhůta je do 5 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně reklamovat tuto skutečnost přímo u doručovatele. Převzetí takové zásilky kupujícím vylučuje možnost uznání reklamace vadného zboží prodávajícím. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku. 

Doprava zdarma po celém území České republiky prostřednictvím České pošty se vztahuje na objednávky nad 590 Kč včetně DPH. Objednávka bude odesíláná Českou poštou s možností sledování. 

U objednávek pod 590 Kč je účtována doprava. Cena 49 Kč včetně DPH. Objednávka bude odesíláná Českou poštou s možností sledování. 

Zvýhodněná doprava po celém území České republiky prostřednictvim společnosti GLS se vztahuje na všechny objednávky. Cena 79 Kč včetně DPH. 

Při objednávkách nad 1100,- Kč včetně DPH (40,6 EUR) poštovné se neúčtuje s adresou doručení na území Slovenské republiky. Objednávka bude odesíláná Českou poštou s možností sledování. 

Pokud vaše doručovací adresa je mimo území České republiky, možná budete muset zaplatit dovozní cla a daní, které jsou vybírány jakmile balík dosáhne vaší země. Příjemce je odpovědný za zaplacení veškerých poplatku za celní odbavení. Vezměte prosím na vědomi, že celní pravidla se velmi liší od země k zemi. Doporučujeme Vám obrátit se na příslušný celní úřad, pro blizší informace.

Ihned po odeslání objednaného zboží je kupující o zásilce informován emailem.

8. Záruka, servis Nahoru

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců, není-li na zboží uvedeno jinak. Záruka se nevztahuje na vady Zlevněného zboží, jež byly důvodem poskytnutí slevy a jsou uvedeny při specifikaci Zboží. V případě použitého Zlevněného zboží se záruka nevztahuje na opotřebení odpovídající délce používání Zlevněného zboží uvedeného u specifikace Zboží. 

Záruka se taky nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. 

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. 

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení. Reklamované zboží zaslané na dobírku nepřebírame. 

9. Závěrečná ustanovení Nahoru

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. 

Platné od 13.06.2014

Payments
  •